دكتر مهدي قاليبافيان

 مشخصات و خلاصه فعاليتهاي علمي، فني و فرهنگي

 

 - دكترمهدي قاليبافيان در سال 1314  در تبريز متولد شد .

 

 - پس از اتمام دورة ابتدائي، دو سال اول متوسطه را نيز در زادگاهش، در دبيرستان فردوسي تبريز بپايان رساند.

 

-  سپس به تهران آمد و پس از اتمام دورة متوسطه در دبيرستان شرف، فوق ليسانس مهندسي خود را در رشته راه و ساختمان، در سال 1338، از دانشكده فني دانشگاه تهران گرفت .

 

-  ازآبان سال 1338 تاشهريورسال 1339 به عنوان رئيس كارگاه قطعه اول راه آوج _ پهلوي درشركتتكنيك كاركرد.

 

-  از شهريور سال 1339 در گروه مهندسان محاسب سانوكه توسط آقايان مهندس فريدون سعيدي و مهندس هشيار نوشين (دكتر نوشين فعلي) ، همدوره وي در دانشكده فني، پايه گذاري شده بود، به كار طراحي و محاسبه سازه ساختمانها پرداخت و در مدت يك سال و نيم، سازة تعدادي ساختمانهاي بزرگ و كوچك، از جمله سازة بتن آرمه ساختمان فيليپس واقع در خيابان انقلاب نرسيده به ميدان فردوسي و چند درمانگاه سازمان بيمه هاي اجتماعي را طرح و محاسبه نمود. ساختمان فيليپس اولين ساختمان بتن آرمه در ايران است كه در برابر زلزله طراحي شده است .

 

-  به مناسبت احرازمقام اول بين فارغالتحصيلان همه رشتههاي سال 1338 دانشكده فني، دربهمن سال 1340، براي  ادامه تحصيل به كشور فرانسه اعزام  شد و ضمن تحصيل، درچارچوب كميته اروپائي بتن (فدراسيون بين المللي بتن فعلي fib )  به كار پژوهش پرداخت.

 

-  در خرداد سال 1342 ، در امتحان گواهينامه مطالعات عالي مكانيك فيزيك تجربي شركت و با احراز رتبه اول در امتحان مزبور، به دريافت گواهينامه (C.E.S.) و جايزه نائل آمد .

 

-  درتير 1343، از هر دو تز دكتراي خود (اصلي و مرتبط) با درجه بسيار ممتاز دفاع نموده و نظر به اهميت موضوع تز، بخواست وحمايت انستيتوي فني ساختمان و ساخت و ساز عموميكشورفرانسه(I.T.B.T.P.) به چاپ ونشرآن همتگماشت.

 

 - پس از دريافت دكتراي خود درمهندسي ساختمانهاي بتن آرمه و چاپ و نشر تز خود، در چهاردهم مرداد سال 1344 به ميهن بازگشت .

 

-  بلافاصله پس از ورود به كشور، گروه مهندسان محاسب سانو را، كه به دليل عزيمت  آقاي مهندس نوشين به خارج از كشور براي ادامه تحصيل، در شرف تعطيل بود، احيا كرد و كار طرح و محاسبه سازه ساختمانها را با طرح سازة بتن آرمه ساختمان چاپخانه و ادارات مركزي روزنامه اطلاعات، واقع در مقابل قورخانه آغاز كرد و با طراحي سازه ساختمانهائي ديگر نظير ساختمان مركزي بيمه هاي اجتماعي ادامه داد.  ساختمان روزنامه اطلاعات ، اولين ساختمان بتن آرمه در ايران است كه به روش نيم احتمالانديشانه در حالات حدي طراحي شده است .

 

 

-  با ارجاع كار تهيه طرح مرحله دوم سازه هاي فولادي و بتن آرمه مجتمع ماشين سازي تبريز (حدود صد هزار مترمربع) به وي، باتفاق آقاي مهندس غلامرضا زهري، همدورة ديگرش در دانشكده فني، گروه مهندسان محاسب سانو را توسعه دادند و نام مهندسان مشاور سانو را بر آن نهادند. در چارچوب تهيه نقشه هاي اجرائي كارخانه ماشين سازي تبريز، دكتر قاليبافيان براي اولين بار در ايران علائم قراردادي اتصالات در ساختمانهاي فلزي را تهيه و به جامعه فني كشور ارائه كرد كه مجموعه اين علائم، چند سال بعد با اندك حك و اصلاح به استاندارد كشوري تبديل گرديد..

شركت مهندسين مشاور سانو اكنون بيش از سي و پنج  سال است كه در زمينه طراحي سازه ساختمانها بويژه ساختمانهاي سنگيـن صنعتي فعاليت دارد و متجاوز از ربع قرن است كه دركارشناسي فني و بهسازي ساختمانهاي آسيب ديده و ايمن سازي ساختمانهاي موجود در برابر زلزله فعال و صاحبنظر است .

 

-  از همان سال بازگشت به ميهن، در دانشكده فني دانشگاه تهران به تدريس پرداخت و براي اولين بار در ايران، روش طراحي سازه هاي بتن آرمه بر مبناي حالات حدي را به دانشجويان آموخت. از سال 1346 ضمن تدريس بتن آرمه، مسئوليت اداره آزمايشگاه مصالح ساختماني آن دانشكده را هم به عهده گرفت .

 

 - طي سالهاي 1347 و 1348 باتفاق آقاي دكتر پرويز سليماني ، طرح آزمايشگاه رويه هاي سياه را تهيه، طرح را اجرا، آزمايشگاه مزبور را تجهيز و در سال 1351 راه اندازي نمود .

 

 - پس از آن ، ايجاد يك كف قوي و سيستم آزمايش قطعات سازه اي را در برنامه توسعه آزمايشگاه وارد نمود و پس از تهيه طرح باتفاق زنده ياد دكتر عبد شريف آبادي ، پس از افت و خيزهاي متعدد ناشي از محاصره اقتصادي و جنگ، كف قوي را طراحي و شخصاً اجراي آن را پيگيري كرد و در سال 1375 به سرانجام رساند .

 

 - در سال1380 باتفاق آقاي دكتر محمد شكرچيزاده، انستيتو مصالح ساختمانيگروه عمران دانشكده فنيرا پايهگذاري كرد و نامبرده را در تأسيس اولين پايگاه تحقيقاتي دانشگاهي دوام و پايائي بتن در سواحل خليج فارس ، ياري داد .

 

-  همزمان با كار تدريس دردانشگاه، در خارج از دانشگاه، در دورههاي بازآموزي مهندسان شاغل نيزتدريس نموده و  به عنوان مهندس مشاور، به كار مشاوره فني، طراحي ساختمانها بويژه ساختمانهاي صنعتي سنگين،كنترل طرحهاي سازه ساختمانهاي بلند وسازه هاي خاص و تهيه طرحهاي بهسازي ساختمانهاي آسيب ديده مبادرت ورزيد. براساس تجربه هاي حاصل از بهسازي ساختمانهاي مختلف، وي در سال 1373 براي اولين بار در ايران، درس مستقل بهسازي ساختمانها را در دانشكده فني دانشگاه تهران عرضه كرد .

 

 - در سال 1384، از طرف گروه مهندسي فرهنگستان علوم به عنوان مهندس برجسته شاخه مهندسي عمران برگزيده شد و در مراسم بزرگداشت روز مهندسي به دريافت لوح از فرهنگستان مفتخر شد .

 

 - 18 كتاب ونشريه، به زبان فارسي، 2 كتاب به زبان فرانسه، 8 جزوه درسي، بيش از 80 مقاله به زبان فارسي، 1 مقاله به زبان فرانسه و 2 مقاله به زبان انگليسي درباره طرح، محاسبه ، اجرا و بهسازي ساختمانها به رشته تحرير در آورده و بيش از 70 سخنراني در مجامع مختلف ايراد كرده است .

 

 

 -  در تهيه بيش از 50 مدرك فني رسمي مملكتي به شرح زير مشاركت فعال داشته :

 - 13 استاندارد ملي در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي

-  19 نشريه از نشريات فني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از جمله آئين نامه بتن ايران آبا (متن اول و متن      تجديدنظر شده )

 - 10 مبحث ازمباحث مقررات ملي ساختماني كشور در وزارت مسكن و شهرسازي

 - 1 استاندارد مهارت و 1 جزوه آموزشي در چارچوب صندوق كارآموزي

 - آئين نامه طرح و محاسبه پلها در برابر زلزله براي شهرداري تهران

 - 5 نشريه در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن از جمله استاندارد 519  (حداقل بار وارد بر ساختمانها) و استاندارد 2800 (آئين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله) (متن اول ومتن تجديد نظر شده)

و به عنوان عضو كميته دائمي بازنگري آئين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ، كميته تدوين آئين نامه بتن ايران و شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان به اين فعاليت ادامه داده است .

 

 - به عنوان داور، بررسي و اظهار نظر درباره دهها طرح پژوهشي و مقاله علمي و فني ارسال شده از دانشكده هاي مهندسي، سازمانهاي پژوهشي و نشريه هاي تخصصي را به عهده داشته و ويرايش فني _ نگارشي چندين كتاب ، تأليف يا ترجمه، را به انجام رسانده است .

 

 - يكي از اعضاي موسس و پايه گذار تشكلهاي زير بوده است :

-  انجمن ايرانيمهندسان محاسب ساختمان (سال 1348). (رئيس انجمنازسال 1356تا1358 وازسال 1369 تا 1373).

 - انجمن مهندسان ژئوتكنيك ايران (انجمن مكانيك خاك  و مهندسي پي ايران ) (سال 1351) .

 - كانونمهندسين فارغالتحصيلدانشكده فنيدانشگاه تهران(سال 1369). (عضوشوراي عالي ازدورة اول تادورة هفتم).

 - انجمن بتن ايران (سال 1379) .

در تشكلهاي زير نيزعضويت داشته است  :

-  كميته بين المللي بتن CEB سابق، فدراسيون بين المللي بتن fib فعلي (از سال 1963) .

 - كانون مهندسين ايران از سال 1354 تا سال 1357

 - جامعه مهندسان مشاور ايران (از سال 1357) . (رئيس جامعه در سالهاي 1358 و 1359) .

 - كميته ملي سدهاي بزرگ ايران (از سال 1362 ، دو دوره)

-  انجمن بين المللي مهندسي پل و سازه IABSE (از سال 1992) .

 - نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات (از بدو تأسيس، سال 1354 تا 1357)

 - سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران (از بدو تأسيس، سال 1372). (عضو هيئت مديرة دورههاي آزمايشي،
      اول و دوم) و عضو اولين دوره شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور .

 - انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران (از بدو تأسيس ، سال 1373) .

-  انجمن مديران فني و اجرائي (از سال 1374) .

 

 

home