فرصت های شغلی‌

لطفا در صورت تمایل به استخدام ، رزومه خود را به آدرس ایمیل office@sano.ir ارسال نمایید.
شایان ذکر است که، دریافت هرگونه ایمیل به اسم شرکت مهندسان مشاور سانو با Domain هایی نظیر  gmail@ و yahoo@ و غیره .... فاقد اعتبار بوده و تنها راه ارتباطی با شرکت مهندسان مشاور سانو از طریق info@sano.ir می باشد.