مترو ایستگاه جهاد

موضوع قرارداد: طراحی و نظارت عالی و نظارت کارگاهی

پیمانکار: شرکت جهاد نصر حمزه- شرکت بلندطبقه

ایستگاه متروی L3 جهاد در تقاطع خیابان های ولی عصر(عج) و فاطمی قرارداد و ساختمان های خروجی و
داکت های ایستگاه در نزدیکی این تقاطع طراحی شده اند. با توجه به اهمیت خیابان ولی عصر(عج)
به عنوان مهم ترین محور شریانی شمالی- جنوبی شهر تهران و نیز ساختمان های تجاری و اداری در دو بدنه
این خیابان این ایستگاه از ویژگی خاص مکانی برخوردار می باشد. از طرفی دیگر به لحاظ دید و منظر موقعیت خروجی ایستگاه به گونه ای است که از شمال تا تقاطع خیابان مطهری و از غرب تا میدان فاطمی
قابل رؤیت می باشد.همچنین اجرای بدنه اصلی ایستگاه بر قوس مسیر این ایستگاه را بدین لحاظ منحصر به فرد نموده است.

این ایستگاه در عمق ۲۵ متری سطح زمین به روش زیرزمینی اجرا شده است.

احجام اصلی کار به شرح زیر می باشد:

  • خاکبرداری ۳۵۰۰۰ متر مکعب.
  • اجرای سازه نگهبان متشکل از ریب های بتنی متر مکعب.
  • اجرای سازه نگهبان فلزی از فریم و لتیس فلزی ۸۰۰ تن.
  • آرماتوربندی ۳۰۰۰ تن.
  • بتن ریزی ۳۰۰۰۰ متر مکعب.

کارفرما :

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

زمان :

1397/9/12

تا :

1397/9/12