استادیوم صد هزار نفری آزادی

استادیوم 100 هزار نفری آزادی تهران
مدیر ارشد پروژه : دکتر مهدی قالیبافیان

زمان :

1356/4/1

تا :

1356/7/30