اسکله سیلوهای ترانزیتی غلات بندر امام خمینی

اطاله اسکله سیلوهای ترانزیتی غلات در بندر امام خمینی 
سال 1362 

زمان :

1362/4/1

تا :

1362/12/1