مجتمع بوعلی

این مجتمع مسکونی واقع در سعادت اباد و شرکت سانو مطالعات مقاوم سازی سازه ها را در سه بخش شامل بازنگری طرح ها ، شناسایی سازه ها ، ارزیابی وضعیت سازه ها و ارائه طرح بهسازی سازه ای را بر اساس نقشه های سازه ومعماری دریافتی از کارفرما را برای چهارده بلوک دوازده طبقه و سی و یک بلوک ده طبقه انجام داد 

کارفرما :

سازمان مشاور فنی و مهندسی تهران

زمان :

1385/6/1

تا :

1386/6/1