پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد

موضوع قرارداد: بازنگری و تکمیل سازه ساختمان پارکینگ طبقاتی شماره 1 فرودگاه مهرآباد

شرکت سانو در این پروژه ایمنی سازه ساخته شده و در دست بهره برداری ساختمان پارکینگ طبقاتی شماره 1 فرودگاه مهرآباد را با استفاده از مدارک موجود در مورد طرح و اجرای آن و آزمایشهای تکمیلی در مورد مصالح مصرفی و با توجه به وضعیت سازه و معایب و نقایص ، کنترل محاسبات فنی و نقشه های اجرایی و انجام محاسبات فنی بر اساس تغغیرات صورت گرفته بهترین و مقرون به صرفه ترین طرح بهسازی را اراءه و اجرا کرد

کارفرما :

شرکت فرودیار بلندپایه

زمان :

1395/6/1

تا :

1396/6/1