برج ستارخان

نوع قرارداد:  طراحی سازه

کارفرما:  سازمان مسکن

پیمانکار: شرکت ملی ساختمان و شرکت اسپانیایی Dragados نظارت کار را برعهده داشته

عملیات ساختمان مزبور در سال ۱۳۴۹ به اتمام رسیده است.

زمان :

1397/10/2

تا :

1398/10/2