مجتمع غذایی کیلوس

انجام خدمات مشاوره برای طراحی و نظارت کارهای ساختمانی برج مالتینگ این سازه واقع در شهر ابهر می باشد و برای اولین بار در ایران اجرا گشته است

کارفرما :

شرکت مجتمع غذایی کیلوس

زمان :

1389/6/1

تا :

1391/6/1