مس سرچشمه

ارائه خدمات مهندسی در مرحله دوم طراحی شالوده های اسکلت اصلی و تجهیزات و اسکلتهای فلزی طرح و توسعه واحد تغلیظ مس سرچشمه و تعدادی از سالنها

محل این پروژه پنجاه کیلومتری جنوب رفسنجان می باشد . این کارخانه از بزرگترین تولیدکنندگان مس ایران می باشد

کارفرما :

شرکت ایریتک

زمان :

1379/6/1

تا :

1381/6/1