کارخانه مس سونگون

محل این پروژه در 100 کیلومتری شمال شرقی تبریز و در همسایگی جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار دارد

محل این پروژه در 100 کیلومتری شمال شرقی تبریز و در همسایگی جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار دارد

کارفرما :

شرکت ایریتک

زمان :

1382/6/1

تا :

1383/6/1