پلهای نواب

موضوع قرارداد : طراحی و نظارت عالی و کارگاهی

 

۱- پل با تیر پیش ساخته بتنی در تقاطع خیابان امام خمینی با نواب

۲- پل با تیر پیش ساخته بتنی در تقاطع خیابان قزوین با نواب

۳- پل با تیر پیش ساخته بتنی در تقاطع خیابان هلال احمر با نواب

۴- پل قوسی شکل میدان ۹ دی (حق شناس) در ارتفاع

۵- پل عرشه فلزی که از روی خط آهن راه آهن گذشته و بزرگراه نواب را به بزرگراه قم مرتبط می سازد.

دهانه عرشه فلزی مذکور در محدوده عبور از خط آهن حدود ۲۵ متر می باشد و پنج باند رفت و برگشت را تأمین می- کند. این پل عریض ترین پل فلزی اجرا شده در تهران می باشد .این پروژه در سال۱۳۷۴آغاز و در سال ۱۳۷۸ خاتمه یافته است.

کارفرما :

سازمان مهندسی و عمران تهران

زمان :

1397/9/12

تا :

1397/9/12