پل ماهشهر

بهسازی پل تقاطع جاده ماهشهر با جاده پتروشیمی بند امام

کارفرما :

شرکت مدیریت و توسعه صنایع پتروشیمی

زمان :

1374/2/1

تا :

1375/10/1